Lịch sử- địa lý lớp 4- download
24 votes, 7.63 avg. rating (84% score)
ÔN TẬP PHẦN LỊCH SỬ (19/08/2011)
Bài tập cơ bản và nâng cao
Nguồn: Sưu tầm
2 Tải về
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ CUỔI NĂM (19/08/2011)
Bài tập cơ bản và nâng cao
Nguồn: Sưu tầm
2 Tải về
Đề cương ôn tập lịch sử lớp 4 (19/08/2011)
Bài tập cơ bản và nâng cao
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Bài ôn tập lịch sử cuối học kì II lớp 4 (19/08/2011)
Bài tập cơ bản và nâng cao
Nguồn: Sưu tầm
2 Tải về
Câu hỏi ôn tập lịch sử lớp 4 (19/08/2011)
Bài tập cơ bản và nâng cao
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ CUỐI NĂM- LỚP 4 (19/08/2011)
Bài tập cơ bản và nâng cao
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Trò chơi trả lời câu hỏi lịch sử lớp 4 (19/08/2011)
Bài tập cơ bản và nâng cao
Nguồn: Sưu tầm
3 Tải về
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 1 – MÔN LỊCH SỬ LỚP 4 NĂM HỌC 2010 – 2011 (19/08/2011)
Bài tập cơ bản và nâng cao
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ (19/08/2011)
Bài tập cơ bản và nâng cao
Nguồn: Sưu tầm
2 Tải về
ÔN TẬP LỊCH SỬ CUỐI HKII (19/08/2011)
Bài tập cơ bản và nâng cao
Nguồn: Sưu tầm
2 Tải về
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LÍ THUYẾT MÔN LỊCH SỬ HỌC KÌ II – LỚP 4 (19/08/2011)
Bài tập cơ bản và nâng cao
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ LỚP 4 CUỐI KÌ II Năm học: 2010-2011 (19/08/2011)
Bài tập cơ bản và nâng cao
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Đề cương ôn tập cuối học kì II môn lịch sử lớp 4 (19/08/2011)
Bài tập cơ bản và nâng cao
Nguồn: Sưu tầm
2 Tải về
Ôn tập Lịch sử lớp 4 (19/08/2011)
Bài tập cơ bản và nâng cao
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN ĐỊA LÝ HỌC KỲ I – LỚP 4 (19/08/2011)
Bài tập cơ bản và nâng cao
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKII MÔN : ĐỊA LÝ (19/08/2011)
Bài tập cơ bản và nâng cao
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
BÀI ÔN TẬP CUỐI NĂM 2010 MÔN ĐỊA LÝ LỚP 4 (19/08/2011)
Bài tập cơ bản và nâng cao
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
ÔN TẬP MÔN ĐỊA LÍ HỌC KÌ II (19/08/2011)
Bài tập cơ bản và nâng cao
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Câu hỏi ôn tập địa lý (19/08/2011)
Bài tập cơ bản và nâng cao
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ĐỊA LÝ NĂM 2009-2010 (19/08/2011)
Bài tập cơ bản và nâng cao
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Đề cương ôn thi Sử Địa lớp 4 (19/08/2011)
Bài tập cơ bản và nâng cao
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN ĐỊA LÍ (19/08/2011)
Bài tập cơ bản và nâng cao
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN ĐỊA LÝ – LỚP 4 – HỌC KÌ I NĂM HỌC 2010 – 1011 (19/08/2011)
Bài tập cơ bản và nâng cao
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Đề cương ôn thi địa lý học kì II (19/08/2011)
Bài tập cơ bản và nâng cao
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Đề cương ôn thi Lịch sử lớp 4 (19/08/2011)
Bài tập cơ bản và nâng cao
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Một số câu hỏi ôn thi địa lý lớp 4 (19/08/2011)
Bài tập cơ bản và nâng cao
Nguồn: Sưu tầm
2 Tải về
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊA LÍ (19/08/2011)
Bài tập cơ bản và nâng cao
Nguồn: Sưu tầm
2 Tải về
ĐỂ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI NĂM – Môn: Địa lí – Lớp 4 – Năm học 2010-2011 (19/08/2011)
Bài tập cơ bản và nâng cao
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
ÔN TẬP TRẮC NGHIÊM LỊCH SỬ LỚP 4 KHII – NĂM HỌC 2010 – 2011 (19/08/2011)
Bài tập cơ bản và nâng cao
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II Môn: Địa Lí – Lớp 4 (19/08/2011)
Bài tập cơ bản và nâng cao
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Tư liệu đề thi địa lý (19/08/2011)
Bài tập cơ bản và nâng cao
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Giáo án điện tử (19/08/2011)
Giáo án điện tử
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Kiểm tra định kì cuối học kì II môn Lịch sử Địa lý (19/08/2011)
Bài tập trắc nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
2 Tải về
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KÌ II (19/08/2011)
Bài tập trắc nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
2 Tải về
Bài kiểm tra cuối học kì II môn Lịch sử Địa lý (19/08/2011)
Bài tập trắc nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Kiểm tra định kì cuối năm môn Lịch sử Địa lý (19/08/2011)
Bài tập trắc nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Kiểm tra cuối kì II môn Lịch Sử lớp 4 (19/08/2011)
Bài tập trắc nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I MÔN LỊCH SỬ ĐỊA LÝ (19/08/2011)
Bài tập trắc nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Đề thi + đáp án ôn tập lịch sử 4 (19/08/2011)
Bài tập trắc nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Đề trắc nghiệm lịch sử lớp 4 (19/08/2011)
Bài tập trắc nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Kiểm tra lịch sử kì II lớp 4 (19/08/2011)
Bài tập trắc nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Đề cương trắc nghiệm học kì II năm học 2010-2011 (19/08/2011)
Bài tập trắc nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Đề kiểm tra cuối học kì II địa lý lớp 4 (19/08/2011)
Bài tập trắc nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ II Môn : Lịch sử & Địa lý – Lớp 4 (19/08/2011)
Bài tập trắc nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
2 Tải về
Kiểm tra Lịch Sử địa lý lóp 4 (19/08/2011)
Bài tập trắc nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Kiểm tra định kì cuối học kì II lớp 4 (19/08/2011)
Bài tập trắc nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Kiểm tra cuối kì II Lịch sử Địa lý lớp 4 năm 2010-2011 (19/08/2011)
Bài tập trắc nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
ĐỀ KIỂM TRA KHOA HỌC KỲ I MÔN LỊCH SỬ LỚP 4 (19/08/2011)
Bài tập trắc nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Kiểm tra cuối kì II Lịch sử Địa lý lớp 4 (19/08/2011)
Bài tập trắc nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Đề kiểm tra định kì cuối học kì II (19/08/2011)
Bài tập trắc nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Đề thi Địa Lý cuối học kì II (19/08/2011)
Bài tập trắc nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II MÔN ĐỊA LÝ LỚP 4 (19/08/2011)
Bài tập trắc nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Đề kiểm tra cuối kì II môn lịch sử địa lý (19/08/2011)
Bài tập trắc nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
ĐỀ KIỂM TRA KSCL CUỐI HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2009 – 2010 MÔN: ĐỊA LÍ. LỚP 4 (19/08/2011)
Bài tập trắc nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
2 Tải về
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II MÔN: ĐỊA LÍ KHỐI 4 (19/08/2011)
Bài tập trắc nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Đề thi lịch sử địa lý cuối kì I (19/08/2011)
Bài tập trắc nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
2 Tải về
Kiểm tra sử địa học kì II (19/08/2011)
Bài tập trắc nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II MÔN ĐỊA LÝ LỚP 4 (19/08/2011)
Bài tập trắc nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Đề kiểm tra học kì II lịch sử địa lý 4 (19/08/2011)
Bài tập trắc nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Trắc nghiệm địa lý lớp 4 chương 4 (19/08/2011)
Bài tập trắc nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Đề thi địa lý cuối năm lớp 4 (19/08/2011)
Bài tập trắc nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Đề thi cuối kì II sử địa lớp 4 (19/08/2011)
Bài tập trắc nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Đề kiểm tra học kì II năm 2010-2011 (19/08/2011)
Bài tập trắc nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Lịch Sử Địa Lý tuần 25 (19/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Lịch Sử Địa Lý tuần 9-12 (19/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Lịch Sử Địa Lý tuần 1-6 (19/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Lịch Sử và Địa Lý 4 cả năm (19/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
2 Tải về
Địa Lý lớp 4 cả năm (19/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Giáo án lớp 4 cả năm chuẩn (19/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Địa lý: Thành phố Hải Phòng (19/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Địa Lý lớp 4 (19/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Địa lý 4 trọn bô (19/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Lịch Sử: NƯỚC ÂU LẠC (19/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN TỐNG XÂM LƯỢC LẦN THỨ NHẤT (NĂM 981) (19/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Giáo án Lịch Sủ (19/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
ĐINH BỘ LĨNH DẸP LOẠN 12 SỨ QUÂN (19/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
2 Tải về
Nước Âu Lạc (19/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Giáo án dạy lịch sử (19/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Giáo án Lịch Sử 4 (19/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tâm
1 Tải về
Giáo án Lịch Sử lớp 4 cả năm (19/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
2 Tải về
Học bài: BUỔI ĐẦU DỰNG NƯỚC VÀ GIỮ NƯỚC – NƯỚC VĂN LANG (19/08/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Lịch Sử – Địa Lý Cả năm (19/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Lịch Sử 4: Làm quen với bản đồ (19/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Giáo án Sử – Địa lớp 4 (19/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Dạy Học Môn lịch sử và địa lí (19/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Giáo án lịch sử lớp 4 (19/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Tiết 5: ĐỊA LÍ: THÀNH PHỐ CẦN THƠ (19/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Quang Trung đại phá quân Thanh (18/05/2011)
Bài giảng điện tử Lịch sử lớp 4 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Những chính sách về Kinh tế và Văn hoá của Vua Quang Trung (18/05/2011)
Bài giảng điện tử Lịch sử lớp 4 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (18/05/2011)
Gv: Minh Nguyệt – TH Giáp Bát
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Bài: hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên. (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Địa lý(15): thủ đô Hà Nội (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Môn Địa lý (3): hoạt động sản xuất của người dân ở hoàng liên sơn (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Lịch sử và địa lý; bài làm quen với bản đồ (tiết 2 ) (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Địa lý(tiết 14): hoạt động sản xuất của người dân đồng bằng Bắc Bộ (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Địa lý: ( tiết 17) ôn tập cuối học kì i (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Lịch sử và địa lý: làm quen với bản đồ (tiết 3 ) (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Địa Lý(28) : người dân và hoạt động sản xuất của đồng bằng duyên hải miền Trung (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Lịch sử (25): Trịnh – Nguyễn phân tranh (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Địa Lý: thành thị ở thế kỉ XVI – XVII (tiết 26 ) (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Trang  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Lịch Sử(16): cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Lịch Sử: nhà Lý rời đô ra Thăng Long (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Lịch Sử: (tiết 8 ) ôn tập. (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Lịch Sử: chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (tiết 7 ) (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Địa Lý (34): ôn tập. (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Môn Lịch sử (3) nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương bắc (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Lịch sử: ( tiết 17) ôn tập (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Địa lý (32): biển, đảo và quần đảo (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Lịch Sử (tiết 10 ) cuộc kháng chiến chống quân Tống lần thứ nhất ( năm 981) (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Lịch Sử và Địa Lý ( tiết 1) phần mở đầu bài 1 : môn Lịch Sử và Địa Lý (09/04/2011)
Giáo án mẫu Sưu tầm
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Địa lý ( tiết 4) một số dân tộc ở Hoàng Liên Sơn ( tr 15) (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Lịch sử (15 ) nhà Trần và việc đắp đê (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Lịch sử:(tiết13) : cuộc kháng chiến chống quân Tống lần thứ hai (1075–1077) (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Địa lý: ôn tập. (tiết 26 ) (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Quang Trung đại phá quân Thanh (06/04/2011)
Bài giảng Lịch sử 4
Nguồn: www.khanhhoa.edu.vn
0 Tải về
Nhà Trần và việc đắp đê (06/04/2011)
Bài giảng Lịch sử 4
Nguồn: www.khanhhoa.edu.vn
0 Tải về
Đồng bằng Nam Bộ (06/04/2011)
Bài giảng TNXH lớp 4
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Tổ chức tốt tiết dạy ôn tập- môn địa lí lớp 4 (04/04/2011)
Sáng kiến kinh nghiệm 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Sáng kiến kinh nghiệm (04/04/2011)
Sáng kiến kinh nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Sử dụng CNTT vào việc tổ chức trò chơi khi dạy Lịch sử và Địa lí lớp 4 (04/04/2011)
Sáng kiến kinh nghiệm 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Đề thi và đáp án (04/04/2011)
Đề thi và đáp án
Nguồn: Sưu tầm
3 Tải về

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lịch sử- địa lý lớp 4- download
24 votes, 7.63 avg. rating (84% score)
 

Please log in to vote

You need to log in to vote. If you already had an account, you may log in here

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.