ÔN TẬP PHẦN LỊCH SỬ (19/08/2011)
Bài tập cơ bản và nâng cao
Nguồn: Sưu tầm
2 Tải về
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ CUỔI NĂM (19/08/2011)
Bài tập cơ bản và nâng cao
Nguồn: Sưu tầm
2 Tải về
Đề cương ôn tập lịch sử lớp 4 (19/08/2011)
Bài tập cơ bản và nâng cao
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Bài ôn tập lịch sử cuối học kì II lớp 4 (19/08/2011)
Bài tập cơ bản và nâng cao
Nguồn: Sưu tầm
2 Tải về
Câu hỏi ôn tập lịch sử lớp 4 (19/08/2011)
Bài tập cơ bản và nâng cao
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ CUỐI NĂM- LỚP 4 (19/08/2011)
Bài tập cơ bản và nâng cao
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Trò chơi trả lời câu hỏi lịch sử lớp 4 (19/08/2011)
Bài tập cơ bản và nâng cao
Nguồn: Sưu tầm
3 Tải về
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 1 – MÔN LỊCH SỬ LỚP 4 NĂM HỌC 2010 – 2011 (19/08/2011)
Bài tập cơ bản và nâng cao
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ (19/08/2011)
Bài tập cơ bản và nâng cao
Nguồn: Sưu tầm
2 Tải về
ÔN TẬP LỊCH SỬ CUỐI HKII (19/08/2011)
Bài tập cơ bản và nâng cao
Nguồn: Sưu tầm
2 Tải về
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LÍ THUYẾT MÔN LỊCH SỬ HỌC KÌ II – LỚP 4 (19/08/2011)
Bài tập cơ bản và nâng cao
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ LỚP 4 CUỐI KÌ II Năm học: 2010-2011 (19/08/2011)
Bài tập cơ bản và nâng cao
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Đề cương ôn tập cuối học kì II môn lịch sử lớp 4 (19/08/2011)
Bài tập cơ bản và nâng cao
Nguồn: Sưu tầm
2 Tải về
Ôn tập Lịch sử lớp 4 (19/08/2011)
Bài tập cơ bản và nâng cao
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN ĐỊA LÝ HỌC KỲ I – LỚP 4 (19/08/2011)
Bài tập cơ bản và nâng cao
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKII MÔN : ĐỊA LÝ (19/08/2011)
Bài tập cơ bản và nâng cao
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
BÀI ÔN TẬP CUỐI NĂM 2010 MÔN ĐỊA LÝ LỚP 4 (19/08/2011)
Bài tập cơ bản và nâng cao
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
ÔN TẬP MÔN ĐỊA LÍ HỌC KÌ II (19/08/2011)
Bài tập cơ bản và nâng cao
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Câu hỏi ôn tập địa lý (19/08/2011)
Bài tập cơ bản và nâng cao
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ĐỊA LÝ NĂM 2009-2010 (19/08/2011)
Bài tập cơ bản và nâng cao
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Đề cương ôn thi Sử Địa lớp 4 (19/08/2011)
Bài tập cơ bản và nâng cao
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN ĐỊA LÍ (19/08/2011)
Bài tập cơ bản và nâng cao
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN ĐỊA LÝ – LỚP 4 – HỌC KÌ I NĂM HỌC 2010 – 1011 (19/08/2011)
Bài tập cơ bản và nâng cao
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Đề cương ôn thi địa lý học kì II (19/08/2011)
Bài tập cơ bản và nâng cao
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Đề cương ôn thi Lịch sử lớp 4 (19/08/2011)
Bài tập cơ bản và nâng cao
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Một số câu hỏi ôn thi địa lý lớp 4 (19/08/2011)
Bài tập cơ bản và nâng cao
Nguồn: Sưu tầm
2 Tải về
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊA LÍ (19/08/2011)
Bài tập cơ bản và nâng cao
Nguồn: Sưu tầm
2 Tải về
ĐỂ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI NĂM – Môn: Địa lí – Lớp 4 – Năm học 2010-2011 (19/08/2011)
Bài tập cơ bản và nâng cao
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
ÔN TẬP TRẮC NGHIÊM LỊCH SỬ LỚP 4 KHII – NĂM HỌC 2010 – 2011 (19/08/2011)
Bài tập cơ bản và nâng cao
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II Môn: Địa Lí – Lớp 4 (19/08/2011)
Bài tập cơ bản và nâng cao
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Tư liệu đề thi địa lý (19/08/2011)
Bài tập cơ bản và nâng cao
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Giáo án điện tử (19/08/2011)
Giáo án điện tử
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Kiểm tra định kì cuối học kì II môn Lịch sử Địa lý (19/08/2011)
Bài tập trắc nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
2 Tải về
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KÌ II (19/08/2011)
Bài tập trắc nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
2 Tải về
Bài kiểm tra cuối học kì II môn Lịch sử Địa lý (19/08/2011)
Bài tập trắc nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Kiểm tra định kì cuối năm môn Lịch sử Địa lý (19/08/2011)
Bài tập trắc nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Kiểm tra cuối kì II môn Lịch Sử lớp 4 (19/08/2011)
Bài tập trắc nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I MÔN LỊCH SỬ ĐỊA LÝ (19/08/2011)
Bài tập trắc nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Đề thi + đáp án ôn tập lịch sử 4 (19/08/2011)
Bài tập trắc nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Đề trắc nghiệm lịch sử lớp 4 (19/08/2011)
Bài tập trắc nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Kiểm tra lịch sử kì II lớp 4 (19/08/2011)
Bài tập trắc nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Đề cương trắc nghiệm học kì II năm học 2010-2011 (19/08/2011)
Bài tập trắc nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Đề kiểm tra cuối học kì II địa lý lớp 4 (19/08/2011)
Bài tập trắc nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ II Môn : Lịch sử & Địa lý – Lớp 4 (19/08/2011)
Bài tập trắc nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
2 Tải về
Kiểm tra Lịch Sử địa lý lóp 4 (19/08/2011)
Bài tập trắc nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Kiểm tra định kì cuối học kì II lớp 4 (19/08/2011)
Bài tập trắc nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Kiểm tra cuối kì II Lịch sử Địa lý lớp 4 năm 2010-2011 (19/08/2011)
Bài tập trắc nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
ĐỀ KIỂM TRA KHOA HỌC KỲ I MÔN LỊCH SỬ LỚP 4 (19/08/2011)
Bài tập trắc nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Kiểm tra cuối kì II Lịch sử Địa lý lớp 4 (19/08/2011)
Bài tập trắc nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Đề kiểm tra định kì cuối học kì II (19/08/2011)
Bài tập trắc nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Đề thi Địa Lý cuối học kì II (19/08/2011)
Bài tập trắc nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II MÔN ĐỊA LÝ LỚP 4 (19/08/2011)
Bài tập trắc nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Đề kiểm tra cuối kì II môn lịch sử địa lý (19/08/2011)
Bài tập trắc nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
ĐỀ KIỂM TRA KSCL CUỐI HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2009 – 2010 MÔN: ĐỊA LÍ. LỚP 4 (19/08/2011)
Bài tập trắc nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
2 Tải về
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II MÔN: ĐỊA LÍ KHỐI 4 (19/08/2011)
Bài tập trắc nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Đề thi lịch sử địa lý cuối kì I (19/08/2011)
Bài tập trắc nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
2 Tải về
Kiểm tra sử địa học kì II (19/08/2011)
Bài tập trắc nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II MÔN ĐỊA LÝ LỚP 4 (19/08/2011)
Bài tập trắc nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Đề kiểm tra học kì II lịch sử địa lý 4 (19/08/2011)
Bài tập trắc nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Trắc nghiệm địa lý lớp 4 chương 4 (19/08/2011)
Bài tập trắc nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Đề thi địa lý cuối năm lớp 4 (19/08/2011)
Bài tập trắc nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Đề thi cuối kì II sử địa lớp 4 (19/08/2011)
Bài tập trắc nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Đề kiểm tra học kì II năm 2010-2011 (19/08/2011)
Bài tập trắc nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Lịch Sử Địa Lý tuần 25 (19/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Lịch Sử Địa Lý tuần 9-12 (19/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Lịch Sử Địa Lý tuần 1-6 (19/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Lịch Sử và Địa Lý 4 cả năm (19/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
2 Tải về
Địa Lý lớp 4 cả năm (19/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Giáo án lớp 4 cả năm chuẩn (19/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Địa lý: Thành phố Hải Phòng (19/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Địa Lý lớp 4 (19/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Địa lý 4 trọn bô (19/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Lịch Sử: NƯỚC ÂU LẠC (19/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN TỐNG XÂM LƯỢC LẦN THỨ NHẤT (NĂM 981) (19/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Giáo án Lịch Sủ (19/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
ĐINH BỘ LĨNH DẸP LOẠN 12 SỨ QUÂN (19/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
2 Tải về
Nước Âu Lạc (19/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Giáo án dạy lịch sử (19/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Giáo án Lịch Sử 4 (19/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tâm
1 Tải về
Giáo án Lịch Sử lớp 4 cả năm (19/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
2 Tải về
Học bài: BUỔI ĐẦU DỰNG NƯỚC VÀ GIỮ NƯỚC – NƯỚC VĂN LANG (19/08/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Lịch Sử – Địa Lý Cả năm (19/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Lịch Sử 4: Làm quen với bản đồ (19/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Giáo án Sử – Địa lớp 4 (19/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Dạy Học Môn lịch sử và địa lí (19/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Giáo án lịch sử lớp 4 (19/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Tiết 5: ĐỊA LÍ: THÀNH PHỐ CẦN THƠ (19/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Quang Trung đại phá quân Thanh (18/05/2011)
Bài giảng điện tử Lịch sử lớp 4 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Những chính sách về Kinh tế và Văn hoá của Vua Quang Trung (18/05/2011)
Bài giảng điện tử Lịch sử lớp 4 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (18/05/2011)
Gv: Minh Nguyệt – TH Giáp Bát
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Bài: hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên. (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Địa lý(15): thủ đô Hà Nội (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Môn Địa lý (3): hoạt động sản xuất của người dân ở hoàng liên sơn (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Lịch sử và địa lý; bài làm quen với bản đồ (tiết 2 ) (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Địa lý(tiết 14): hoạt động sản xuất của người dân đồng bằng Bắc Bộ (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Địa lý: ( tiết 17) ôn tập cuối học kì i (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Lịch sử và địa lý: làm quen với bản đồ (tiết 3 ) (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Địa Lý(28) : người dân và hoạt động sản xuất của đồng bằng duyên hải miền Trung (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Lịch sử (25): Trịnh – Nguyễn phân tranh (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Địa Lý: thành thị ở thế kỉ XVI – XVII (tiết 26 ) (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Trang  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Lịch Sử(16): cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Lịch Sử: nhà Lý rời đô ra Thăng Long (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Lịch Sử: (tiết 8 ) ôn tập. (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Lịch Sử: chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (tiết 7 ) (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Địa Lý (34): ôn tập. (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Môn Lịch sử (3) nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương bắc (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Lịch sử: ( tiết 17) ôn tập (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Địa lý (32): biển, đảo và quần đảo (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Lịch Sử (tiết 10 ) cuộc kháng chiến chống quân Tống lần thứ nhất ( năm 981) (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Lịch Sử và Địa Lý ( tiết 1) phần mở đầu bài 1 : môn Lịch Sử và Địa Lý (09/04/2011)
Giáo án mẫu Sưu tầm
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Địa lý ( tiết 4) một số dân tộc ở Hoàng Liên Sơn ( tr 15) (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Lịch sử (15 ) nhà Trần và việc đắp đê (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Lịch sử:(tiết13) : cuộc kháng chiến chống quân Tống lần thứ hai (1075–1077) (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Địa lý: ôn tập. (tiết 26 ) (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Quang Trung đại phá quân Thanh (06/04/2011)
Bài giảng Lịch sử 4
Nguồn: www.khanhhoa.edu.vn
0 Tải về
Nhà Trần và việc đắp đê (06/04/2011)
Bài giảng Lịch sử 4
Nguồn: www.khanhhoa.edu.vn
0 Tải về
Đồng bằng Nam Bộ (06/04/2011)
Bài giảng TNXH lớp 4
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Tổ chức tốt tiết dạy ôn tập- môn địa lí lớp 4 (04/04/2011)
Sáng kiến kinh nghiệm 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Sáng kiến kinh nghiệm (04/04/2011)
Sáng kiến kinh nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Sử dụng CNTT vào việc tổ chức trò chơi khi dạy Lịch sử và Địa lí lớp 4 (04/04/2011)
Sáng kiến kinh nghiệm 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Đề thi và đáp án (04/04/2011)
Đề thi và đáp án
Nguồn: Sưu tầm
3 Tải về